Przestawiamy Wam ofertę edukacyjną Studia Wokalno-Artystycznego PIANO SONG. Jeżeli jesteś zainteresowany rozwijaniem swoich umiejętności wokalnych w owym Studio, proszę o skrupulatne zapoznanie się ze wszelkimi detalami, które bezpośrednio dotyczą toku nauczania, a także płatności i ich zasad.

ZAJĘCIA INDYWIDUALNE:      

Godzina lekcyjna (45 minut ) – 45 zł 

ZAJĘCIA GRUPOWE:

Godzina lekcyjna (45 minut ) – 30 zł

PRZESŁUCHANIE KANDYDATA DO STUDIA:

Bezpłatne

JEDNORAZOWA KONSULTACJA WOKALNA: 

Godzina lekcyjna (45 minut) - 50zł                                                                                                                           

ZASADY OPŁACANIA ZAJĘĆ:

Wszelkie informacje organizacyjne oraz płatności dokonujemy w Studio w godzinach pracy. W sprawie spotkania związanych z informacjami organizacyjnymi, finansowymi, prosimy o kontakt telefoniczny: 604 826 900

OPŁATY:                                                                                                                                                                  

Opłaty wnoszone są do 15-tego dnia każdego miesiąca. W razie braku wpłaty zajęcia zostają zawieszone i zostaną naliczone ustawowe odsetki. Wpłat za zajęcia dokonujemy w siedzibie Studio.

ODWOŁYWANIE ZAJĘĆ:                                                                                                                                     

W razie odwołania zajęć przez instruktora opłata za nieprzeprowadzone zajęcia jest zwracana, lub przechodzi na poczet kolejnego miesiąca. Zajęcia mogą odbyć się również z innym prowadzącym bez informowania o tym ucznia lub mogą być odrobione w innym terminie. Słuchacz może odwołać zajęcia indywidualne lub ustalić termin zastępczy tych zajęć (najpóźniej do godziny 12.00 dnia poprzedzającego termin zajęć. W razie braku zgłoszenia nieobecności słuchacza na zajęciach, do godz. 12.00 dnia poprzedzającego zajęcia, opłata za zajęcia jest pobierana w kwocie 100 % wartości opuszczonych zajęć i nie podlegają one odrobieniu. Informacja dotycząca odwołania zajęć musi być przekazana osobiście lub telefonicznie nauczycielowi.

REZYGNACJA Z ZAJĘĆ W STUDIO:                                                                                                             

Rezygnacja z zajęć w studio może nastąpić w każdym końcu miesiąca: np. Zerwanie zajęć od 1 kwietnia powinno być zgłoszone na piśmie, osobiście lub w formie maila do końca marca.

ZAJĘCIA W MIESIĄCACH WAKACYJNYCH VII /VIII:

W miesiącach VII i VIII odbywają się jedynie zajęcia indywidualne wg potrzeb słuchacza i indywidualnych ustaleń.